Księgi rachunkowe:

 • Sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dowodów księgowych oraz ich ewidencja w systemie finansowo-księgowym
 • Prowadzenie stosownych ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług – VAT
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych – księga główna, księgi pomocnicze
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych i raportów na potrzeby zarządu firmy
 • Przygotowywanie dowodów wpłat na zobowiązania podatkowe i składki ZUS oraz nadzór nad terminami zapłaty
 • Wycena rocznej inwentaryzacji
 • Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych (PIT, CIT)
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, dodatkowe informacje i objaśnienia)

 

Księgi przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa

 

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR) lub ewidencji ryczałtu:

 • prowadzenie rozrachunków
 • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • ewidencja wyposażenia
 • sporządzanie rocznych sprawozdań podatkowych

 

Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatków od towarów i usług

 

Składanie w imieniu Klienta miesięcznych deklaracji podatkowych dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym

 

Prowadzenie rozliczeń ZUS w zakresie:

 • sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej za osobę prowadzącą działalność
 • obsługa przekazu elektronicznego do ZUS
 • Przygotowanie dowodów wpłat należnych zobowiązań podatkowych i ZUS oraz ich przesłanie do Klienta (e-mail)

 

Dokumenty organizacyjne

 

Opracowanie projektów:

 • Dokumentacji opisującej przyjęte przez zarząd firmy zasady (politykę) rachunkowości, w tym sposób wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego
 • Zakładowego Planu Kont (ZPK), w tym: wykaz kont ksiąg rachunkowych, opis systemu przetwarzania danych, opis działania systemu informatycznego)
 • Instrukcji obiegu dokumentów
 • Zarządzeń wprowadzających

 

Obsługa kadrowo-płacowa

 • Prowadzenie pełnej dokumentacji pracowniczej
 • Sporządzanie deklaracji i raportów miesięcznych oraz ich elektroniczne przekazywanie do ZUS
 • Sporządzanie deklaracji Urzędu Skarbowego
 • Naliczanie osobowych i bezosobowych list płac
 • Kontrolowanie terminów ważności badań lekarskich i szkoleń BHP, jak też innych czasowych uprawnień zawodowych
 • Ścisła współpraca z Klientem przy kontrolach i inspekcjach z ZUS, US, PIP

 

Obsługa kancelaryjno-administracyjna Odbioru korespondencji i współpracy z firmą doręczającą przesyłki

 

Obsługa firm w zakresie BHP

 • Przeciwpożarowe
 • Prawne

 

Inne usługi:

 • W firmach samodzielnie prowadzących rachunkowość nadzór nad księgami rachunkowymi (zakres zadań głównego księgowego, kierownika działu finansowego w uzgodnionym wymiarze godzin)
 • Wyprowadzanie zaległości w księgach rachunkowych i rozliczeniach z fiskusem